Home / News / Rana Sanullah language Against Maryam Nawaz & Capt Safdar and Kalsoom Nawaz

Rana Sanullah language Against Maryam Nawaz & Capt Safdar and Kalsoom Nawaz